Breaking News

Kitab Pelajaran

Manzhumah Al-Baiquniyah

Ilmu hadis secara khusus disusun pertama kali oleh al-Qadi Abu Muhammad al-Ramahurmuzi (w.360 H) dengan judul al-Muhaddits al-Fasil baina al-Rawi wa al-Wa‘i, sayangnya kitab ini belum begitu sempurna dan belum memuat seluruh pembahasan mengenai ilmu-ilmu hadis. Selanjutanya terdapat karya al-Hakim al-Naisaburi (w.405) dengan judul Ma’rifah ‘Ulum al-Hadits. Sedangkan kitab yang …

Read More »

Kitab Safinatun Najah

Safinatun Najah (Arab: ‫سفينة النجاة‬‎) adalah sebuah kitab ringkas mengenai dasar-dasar ilmu fikih menurut mazhab Syafi'i. Kitab ini ditujukan bagi pelajar dan pemula sehingga hanya berisi kesimpulan hukum fikih saja tanpa menyertakan dalil dan dasar pengambilan dalil dalam penetapan hukum. Meski begitu masih terdapat beberapa permasalahan fikih yang tergolong ikhtilaf …

Read More »

Kitab Matan Abu Syuja

Kitab Al-Ghayah wa At-Taqrib atau yang lebih dikenal sebagai Matan Abu Syuja adalah kitab fikih ringkas milik mazhab Syafi'i yang dikarang oleh Al-Qadhi Abu Syuja. Kitab ini disebut juga Al-Ghayah al-Ikhtishar atau Mukhtashar Abu Syuja. Kitab ini banyak dipelajari dipondok-pondok pesantren di Indonesia, karena kebanyakan mengikuti mazhab fikih Imam asy-Syafi'i. …

Read More »

Kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah

Al-Aqidah Al-Wasithiyah (teks Arab: العقيدة الواسطية) adalah kitab tentang akidah ahlus sunnah yang disusun oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah (w.728 H atau 1328 M, pada umur 65 tahun). Kitab ini merupakan satu di antara karya Ibnu Taimiyah yang paling terkenal. Kitab akidah ini walaupun sangat ringkas tetapi telah mencakup hampir …

Read More »

Kitab At-Tauhid

Kitabut Tauhid merupakan kitab rujukan utama karya Syeikh Muhammad At-Tamimi rahimahullah (1115 - 1206 H/1701 - 1793 M). Kitab ini sudah jamak menjadi kurikulum materi aqidah yang diterima di seluruh negeri Islam. Kitab ini merupakan materi aqidah lanjutan dari kitab Ushul Tsalastah. Sehingga matannya lebih tebal. Banyak sekali para ulama …

Read More »

Al-Ajurumiyah

Al-Ajurrumiyah atau Jurumiyah (Arab: الآجُرُّومِيَّة‎) adalah sebuah kitab kecil tentang tata bahasa Arab dari abad ke-7 H/13 M. Kitab ini disusun oleh ahli bahasa dari Maroko yang bernama Abu Abdillah Sidi Muhammad bin Daud Ash-Shanhaji alias Ibnu Ajurrum (w. 1324 M). Rumus-rumus dasar pelajaran bahasa Arab klasik ditulis dengan bentuk …

Read More »

Kitab Umdatul Ahkam

’Umdatul Ahkam atau lengkapnya ’Umdat al-Ahkaam min Kalaami Khairi al-Anaam adalah kitab fikih yang dikarang oleh Al-Hafizh Abdul Ghani al-Maqdisi (w. 600 H). Kitab ini termasuk di antara kitab rujukan utama di dalam bidang fikih ibadah. Kitab ini mengumpulkan hadits-hadits yang mayoritasnya disepakati keotentikannnya oleh Syaikhain dalam shahihain mengenai permasalahan …

Read More »

Kitab Mutamimah

Kitab Mutammimah Al Ajurumiyyah artinya pelengkap atau penyempurna dari Ajurumiyyah. Kitab ini membahas lebih detail, dengan menjelaskan pembahasan-pembahasan yg lebih mendalam dan menambah bab-bab yang belum dijelaskan dalam jurumiyyah, seperti adad, isim yang beramal seperti fi'il, bab ta'ajjub, bab waqof, bab tanazu' (berebut amil). Kitab ini juga menjadi perantara untuk …

Read More »

Seri Penjelasan Kitab

Berikut adalah penjelasan kitab-kitab yang diajarkan di Pondok Pesantren Islam Salman Al-Farisi. Silahkan klik pada nama kitab untuk membaca penjelasannya. Tuhfatul Athfal Fi Tajwidil Qur’an Kitab Amtsilah At-Tashrifiyyah Kitab Bulughul Maraam Kitab Hadist Arba’in Nawawi Kitab Risalah Ushulu Tsalatsah (Tiga Landasan Utama) Kitab MutamimahKitab Umdatul AhkamAl-AjurumiyahKitab At-TauhidKitab Al-Aqidah Al-WasithiyahKitab Matan …

Read More »

Kitab Amtsilah At-Tashrifiyyah

Kitab ini bernama “Al-Amtsilah at-Tashrifiyyah” dibidang ilmu sharaf merupakan karya KH M Ma’shum bin Ali asal Pesantren Seblak Diwek Jombang. Susunan bait-baitnya sangat sistematis, sehingga mudah difahami dan dihafal bagi para pelajar dan santri. Hampir di seluruh lembaga pendidikan madrasah yang ada di Indonesia bahkan beberapa negara Islam, kitab ini …

Read More »